הלמן אלדובי התחדשות עירונית

השקעה בקרן שקלית עם קורלציה נמוכה לתנודות השוק

הלמן-אלדובי התחדשות עירונית

קרן חוב בתחום ההתחדשות העירונית באזורי ביקוש בישראל. הקרן מאפשרת למשקיעים ישראלים באמצעות תשקיף ציבורי גישה לתחום מימון הנדל"ן המגובה בבטוחות ובפיזור של פרויקטים. הקרן מנוהלת על ידי צוות חזק ומנוסה בתחום הייזום, ניתוח וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית.

יתרונות הקרן

מגן

בטחון

בטחונות ושעבודים ראויים.

גרף פיא

פיזור השקעה

הקרן תשאף לפיזור השקעה במגוון פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בישראל.

משקפת

פיקוח ושקיפות

קרן ציבורית הפועלת ע"פ תשקיף. בעלת רישיון למתן אשראי מורחב.

איך זה עובד?

גיוס

גיוס כסף בתשקיף ציבורי

אישור השקעה

איתור, מיון וסינון פרויקטים, ביצועי בדיקת נאותות ואישור בוועדת השקעות ובדירקטוריון הקרן, בהתאם למדיניות השקעות

התקשרות עם היזם

חתימת הסכם עם היזם, קבלת הבטחונות והעברת המימון, בהתאם לאבני דרך הקבועות בהסכם

קבלת ריבית

קבלת תקבולי קרן וריבית מהיזם, בהתאם להסכם עימו

חלוקת רווחים

הקרן תשאף לחלק רווחים בהתאם למדיניות ההשקעה

עיקרי מדיניות ההשקעה

מימון ליזמים בעלי ניסיון בביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית, לאחר ביצוע בדיקת נאותות קפדנית
המימון ינתן לפרויקטים בעלי היתר בנייה
קבלת בטחונות (דוגמת משכנתה או שיעבוד וכיוב׳) לטובת הבטחת החזר החוב
מינוי מפקח בנייה מטעם הקרן לפיקוח על פרויקטי היזמים
מימון של עד 70% מהעלות הכוללת של הפרויקט
שמה הרשמי של הקרן: ״הלמן-אלדובי התחדשות עירונית שותפות מוגבלת״. המידע במסמך זה הינו מידע תמציתי שנועד להסב את תשומת הלב בלבד ואינו מהווה הצעה לרכישה או מכירה של יחידות השתתפות של הקרן, כמו כן המידע במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם. בנוסף, על כל אדם המבקש לקבל מידע מלא ביחס לני“ע של השותפות לעיין בפרסומי השותפות המפורסמים באתר הפרסומים של רשות ניירות ערך, לעיון לחץ כאן. אין בנתונים במסמך זה כדי להוות מידע מלא. לקבלת מידע מלא, יש לעיין בכל פרסומי השותפות לרבות בתשקיף השותפות. אין בנתונים במסמך זה כדי להבטיח תשואה כלשהי בעתיד ואין בנתונים המפורסמים במסמך זה כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד, לרבות סיכון לאובדן ההשקעה. אופן חישוב התשואה חישוב פשוט והינו כמפורט בהסכם השותפות המצורף כנספח א לפרק 5 לתשקיף השותפות, יודגש כי רף התשואה שחושבה הינה לאחר ניכוי עלויות לרבות דמי ניהול ודמי הצלחה ולפני ניכוי מס במקור. ההשקעה עלולה להיות כרוכה בסיכונים שונים כמפורט בסעיף 7.21 לתשקיף השותפות. לעיון בתשקיף השותפות, לרבות הסיכונים הכרוכים בהשקעתה לחץ כאן אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בה משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.
designed and powered by Pigment